فرم های پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
هزینه شرکت در کنفرانس خارج کشور دانلود (319.6k)
پرداخت تشویقی کتاب دانلود (394.9k)
اعلام هزینه کرد از کارت پژوهانه دانلود (250.0k)
هزینه شرکت در کارگاه های داخل کشور دانلود (317.7k)
هزینه شرکت در کنفرانس داخل کشور دانلود (317.5k)
درخواست هزینه خرید از محل پژوهانه دانلود (428.1k)
درخواست خرید تجهیزات و چاپ مقاله از محل پژوهانه دانلود (495.4k)
پرداخت تشویقی مقالات دانلود (335.8k)
فرمت قرارداد فعالیت های پژوهشی دانلود (493.5k)
فرم های کرسی آزاد اندیشی دانلود (678.3k)
فرم مجوز شرکت در طرح دستیار فناوری دانلود (120.4k)
فرم درخواست هزینه خرید تجهیزات و چاپ مقاله از محل اعتبار پژوهانه دانلود (494.8k)
هزینه شرکت در همایش تحصیلات تکمیلی دانلود (319.8k)
هزینه شرکت در همایش دانشجوی کارشناسی دانلود (319.0k)
هزینه شرکت در کارگاه آموزشی خارج کشور دانلود (248.0k)
درخواست شرکت در کارگاه های تخصصی داخل کشور دانلود (299.2k)
درخواست شرکت در کارگاه های تخصصی خارج از کشور دانلود (301.9k)
درخواست شرکت در کنفرانس علمی خارج از کشور دانلود (258.9k)
درخواست شرکت در کنفرانس علمی داخل کشور دانلود (301.3k)
عضویت در مجامع علمی داخل و خارج کشور دانلود (298.4k)
فرم درخواست سفر کوتاه مدت دانلود (369.3k)