فرم های پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
هزینه شرکت در کنفرانس خارج کشور دانلود (198.7k)
فرم درخواست دريافت کد اخلاق براي پژوهشهاي علوم زيستي دانلود (129.5k)
درخواست خرید تجهیزات و چاپ مقاله از محل پژوهانه دانلود (277.4k)
درخواست هزینه خرید تجهیزات دانلود (279.7k)
پرداخت تشویقی کتاب دانلود (236.4k)
هزینه شرکت در کارگاه آموزشی خارج کشور دانلود (248.0k)
پرداخت تشویقی مقالات دانلود (419.2k)
هزینه شرکت در همایش دانشجوی کارشناسی دانلود (234.7k)
درخواست شرکت در کارگاه های تخصصی داخل کشور دانلود (299.2k)
درخواست شرکت در کارگاه های تخصصی خارج از کشور دانلود (301.9k)
هزینه شرکت در کارگاه های داخل کشور دانلود (280.2k)
درخواست شرکت در کنفرانس علمی خارج از کشور دانلود (258.9k)
درخواست شرکت در کنفرانس علمی داخل کشور دانلود (301.3k)
هزینه شرکت در کنفرانس داخل کشور دانلود (235.3k)
عضویت در مجامع علمی داخل و خارج کشور دانلود (298.4k)
فرم درخواست سفر کوتاه مدت دانلود (369.3k)
هزینه شرکت در همایش دانشجوی کارشناسی ارشد دانلود (234.8k)