نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو خراسان شمالی

 

دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید سپهبد قاسم سلیمانی