نمایش اسناد و رسانه‌ها

آیین نامه های پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه سفرهای علمی کوتاه مدت دانلود (511.5k)
شیوه نامه امتیازدهی به کتاب دانلود (631.3k)
شیوه نامه امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی دانلود (1,076.6k)
کنفرانس داخلي دانلود (461.8k)
کنفرانس خارجي دانلود (515.0k)
تشويقي_مقالات دانلود (834.4k)
آيين نامه پژوهانه دانلود (589.7k)
دستورالعمل نگارش و تدوین طرح های پژوهشی دانلود (429.5k)
طرح های پژوهشی دانلود (763.0k)