نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصوبه 9 جلسه 158 شورای پژوهشی دانشگاه - پرداخت هزینه صدور کد اخلاق از محل پژوهانه

مصوبه 9 جلسه 158 شورای پژوهشی دانشگاه - پرداخت هزینه صدور کد اخلاق از محل پژوهانه


مصوبه 9 جلسه 158 شورای پژوهشی دانشگاه - مصوبه 6 جلسه 246 هیأت رئیسه - پرداخت هزینه کد اخلاق از محل پژوهانه

با عنایت به پرداخت هزینه دریافت کد اخلاق از سوی اعضای هیأت علمی موضوع بررسی و مقرر شد این موضوع در قالب بند 7 ماده 6 شیوه نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی پرداخت گردد. 
 
6-7- کمک هزینه چاپ مقالات (Page charge) در صورت تأمین اعتبار:
در نشریات ISC, Scopus, WOS و علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین برای هر مورد تا سقف 10 میلیون ریال 
 در نشریات JCR برای هر مورد تا سقف 50،000،000ریال:
JCR-Q1: 50.000.000 ریال
JCR-Q2: 40.000.000 ریال
JCR-Q3: 30.000.000 ریال
JCR-Q4: 30.000.000 ریال