نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصوبه 6 جلسه 154 شورای پژوهشی- در خصوص حمایت مادی و معنوی پژوهشگران جهت ایجاد انگیزه ارسال مقالات به نشریه تخصصی دانشگاه با عنوان (التنظیرات و النقد فی الادب العربی)

مصوبه 6 جلسه 154 شورای پژوهشی- در خصوص حمایت مادی و معنوی پژوهشگران جهت ایجاد انگیزه ارسال مقالات به نشریه تخصصی دانشگاه با عنوان (التنظیرات و النقد فی الادب العربی)


موضوع حمایت مادی و معنوی پژوهشگران جهت ایجاد انگیزه ارسال مقالات به نشریه تخصصی دانشگاه با عنوان (التنظیرات و النقد فی الادب العربی) بررسی و به شرح زیر موافقت شد. مقرر شد به نویسنده مسئول هر مقاله که در نشریات ذکر شده در بالا چاپ شده باشد فارغ از وابستگی نویسنده، مبلغ معادل یک مقاله ISC-Q1 در شیوه نامه تشویق مقالات دانشگاه پرداخت گردد. در حال حاضر این مبلغ میزان 10.000.000 ریال می باشد. همچنین مقرر گردید در صورتی که نویسنده مسئول در مرتبه دانشیار باشد، مبلغ تشویقی با ضریب 1/5 اگر استاد تمام باشد با ضریب2 محاسبه گردد.