نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصوبه 6 جلسه 146 شورای پژوهشی- در خصوص هزینه شرکت در همایش های خارج از کشور

مصوبه 6 جلسه 146 شورای پژوهشی- در خصوص هزینه شرکت در همایش های خارج از کشور


 مقرر گردید هزینه شرکت در همایش های خارج از کشور به میزان حداکثر 150 میلیون ریال برای کشورهای نزدیک و مبلغ 300 میلیون ریال برای کشورهای دور افزایش یابد. (جهت مشاهده فهرست کشورها به دستورالعمل مربوطه در منوی آیین نامه ها مراجعه نمایید)