نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصوبه 5 جلسه 142 شورای پژوهشی- در خصوص لحاظ شدن شمارش دانشجو در تعداد نویسندگان

مصوبه 5 جلسه 142 شورای پژوهشی- در خصوص لحاظ شدن شمارش دانشجو در تعداد نویسندگان


شرح مصوبه:
موضوع حذف دانشجوی دانشگاه کوثر از شمارش نویسندگان دستاوردهای پژوهشی جهت تقسیم امتیاز و حمایت مالی بررسی شد.با توجه به قوانین بالادستی مبنی بر عدم حذف؛ مقرر شد نویسنده دانشجو در شمارش نویسندگان لحاظ شود.