نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصوبه 3 جلسه 161 شورای پژوهشی دانشگاه - بررسی نحوه امتیازدهی با توجه به فهرست منتشر شده از سوی پایگاه های استنادی

مصوبه 3 جلسه 161 شورای پژوهشی دانشگاه - بررسی نحوه امتیازدهی با توجه به فهرست منتشر شده از سوی پایگاه های استنادی


مصوبه 3 جلسه 161 شورای پژوهشی دانشگاه - بررسی نحوه امتیازدهی با توجه به فهرست منتشر شده از سوی پایگاه های استنادی

نحوه امتیازدهی به مقالات با عنایت به فهرست منتشر شده از سوی پایگاه های استنادی بررسی و مقرر شد بر مبنای زمان چاپ مقاله به فهرست منتشر شده متناظر با آن به شرح زیر استناد گردد.
فهرست منتشر شده در ISC: سه سال قبل از تاریخ چاپ
فهرست منتشر شده در JCR: دو سال قبل از تاریخ چاپ
فهرست منتشر شده در Scopus: دو سال قبل از تاریخ چاپ