نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصوبه 2 جلسه 50 شورای پژوهشی- در خصوص پذیرش راهنمایی/ مشاوره و داوری پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌ها

مصوبه 2 جلسه 50 شورای پژوهشی- در خصوص پذیرش راهنمایی/ مشاوره و داوری پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌ها


مقرر گردید با پذیرش راهنمایی/ مشاوره و داوری پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های دولتی بدون شرط و در سایر دانشگاه‌ها اعم از پیام نور، غیرانتفاعی، آزاد و... پذیرش راهنمایی/ مشاوره به شرط استخراج حداقل یک مقاله پذیرفته شده/ چاپ شده در مجلات مطابق بند 1 و 2 و 3 آیین نامه ارتقاء 1395 وزارت علوم؛ موافقت گردد.