نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصوبه 1 جلسه 153 شورای پژوهشی- در خصوص بالاترین سهم امتیاز در دستاورد های پژوهشی

مصوبه 1 جلسه 153 شورای پژوهشی- در خصوص بالاترین سهم امتیاز در دستاورد های پژوهشی


موضوع اختصاص بالاترین سهم امتیاز (به نویسنده اول یا نویسنده مسئول) در دستاوردهای پژوهشی با عنایت به آیین نامه های داخلی و بالادستی بررسی شد. مقرر گردید از تاریخ 1402/01/01 در بررسی دستاوردهای پژوهشی اعضای هیأت علمی نویسنده اول بالاترین سهم را داشته باشد. تذکر: این مهم مشمول تشویقی مقالات نمی باشد لذا کما فی سابق در تشویقی مقالات طبق آیین نامه های بالادستی نویسنده مسئول به عنوان نویسنده اول منظور می گردد.