نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصوبه ۸ جلسه ۱۴۰ شورای پژوهشی- در خصوص امتیاز طرح پژوهشی منوط به ارائه گزارش طرح

مصوبه ۸ جلسه ۱۴۰ شورای پژوهشی- در خصوص امتیاز طرح پژوهشی منوط به ارائه گزارش طرح


مصوبه ۸ جلسه ۱۴۰ شورای پژوهشی- در خصوص امتیاز طرح پژوهشی منوط به ارائه گزارش طرح

*مقرر شد دریافت امتیاز طرح پژوهشی منوط به ارائه گزارش طرح به شرح زیر باشد:

 *میزان امتیاز: تا سقف ۲ امتیاز طبق بند ۹ شیوه نامه داخلی امتیاز دهی به فعالیت های پژوهشی 

*حداقل میزان گزارش: ۳۰ صفحه
* نوع گزارش: علمی
* نحوه تدوین: مطابق با دستورالعمل نگارش و تدوین طرح‌های پژوهشی