نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم روز استاد و تقدیر از پژوهشگران برتر سال 97

برگزاری مراسم روز استاد و تقدیر از پژوهشگران برتر سال 97


برگزاری مراسم روز استاد و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه کوثر

پژوهشگران برتر دانشگاه و دانشکده

1

آقای دکتر علیرضا حسینی- پژوهشگر برتر دانشگاه و پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی

2

خانم دکتر اعظم سبحانی- پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

پژوهشگران برتر گروه های آموزشی

* گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

1 آقای دکتر علیرضا حسینی- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

2

آقای دکتر محمد غفوری فر- پژوهشگر فعال در گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

3

خانم دکتر سمیه السادات طباطبایی- پژوهشگر فعال در گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

*گروه آموزشی زبان انگلیسی

1

آقای دکتر جواد زارع- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی زبان انگلیسی

*گروه آموزشی حسابداری

1

آقای حمزه حصاری- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی حسابداری

2

خانم زهره حیدری- پژوهشگر فعال در گروه آموزشی حسابداری

*گروه آموزشی جغرافیا

1

خانم دکتر فروغ خزاعی نژاد- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی جغرافیا

*گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

1

آقای دکتر ابراهیم کنعانی- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

*گروه آموزشی فیزیک

1

خانم دکتر معصومه موذن سرخی- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی فیزیک

2

خانم دکتر محبوبه یگانه- پژوهشگر فعال در گروه آموزشی فیزیک

 

*گروه آموزشی شیمی

1 خانم دکتر اعظم سبحانی- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی شیمی

2

خانم دکتر نسترن پارسافرد- پژوهشگر فعال در گروه آموزشی شیمی

*گروه آموزشی ریاضی

1

آقای دکتر عمران توحیدی- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی ریاضی

*گروه آموزشی کامپیوتر

1

خانم مهندس زینب حسنی- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی کامپیوتر

2

آقای دکتر محمدرضا بقایی پور- پژوهشگر فعال در گروه آموزشی کامپیوتر

3

آقای مهندس زهره وند- پژوهشگر فعال در گروه آموزشی کامپیوتر

*گروه آموزشی مهندسی صنایع

1

خانم مهندس آیلین پاکزاد- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی مهندسی صنایع