نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

الویت پژوهشی سال 1401- مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد

الویت پژوهشی سال 1401- مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد


با عنایت به این که مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد در نظر دارد تا مشکلات حوزه شهری را به منظور تدوین فراخوان پژوهش سال 1401 با محوریت مدیریت شهری مورد بحث قراردهد، مقتاضیان می‌توانند جهت ارسال اولویت‌های پژوهشی خود به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مراجعه نمایند.

کارگروه‌های تخصصی زیر مجموعه مرکز آموزش و پژوهش شورای شهر اسلامی شهر بجنورد:

1- شهرسازی، عمران، معماری حمل و نقل و ترافیک شهری

2- برنامه ریزی، اقتصاد و سرمایه گذاری شهری

3- بهداشت محیط زیست شهری

4- منظر شهری و زیبا سازی شهری

5- فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری

6- حقوقی (حقوق شهری و حقوق شهروندی)

7- جوانان، نخبگان و نوآوری شهری

8- مطالعات زنان و خانواده (سبک زندگی)

9- ساماندهی و توانمندسازی محلات کم برخوردار

10- دیپلماسی شهری 

11- کارگروه مطالعات حاشیه نشینی 

12- بجنورد شناسی مشاهیر و مفاخر شهر بجنورد