نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه: چاپ مقالات با دو نویسنده مسئول

اطلاعیه: چاپ مقالات با دو نویسنده مسئول


به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه کوثر می رساند، با عنایت به مصوبه 4 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در خصوص چاپ مقالات با دو نویسنده مسئول یا بیشتر، مقرر شد، نویسنده قبل از چاپ مقاله درخواست خود را با ارائه علت الزام به چاپ مقاله با این شرایط، به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ارائه دهد و تایید آنرا دریافت نماید.

لازم به ذکر است ارائه این تِاییدیه به معاونت آموزشی و پژوهشی در هنگام ارائه مقاله به منظور ترفیع، پژوهانه، تشویقی و ... الزامی است.

همچنین به جهت همکاری با اعضای محترم هیئت علمی که مقالات ایشان قبلا با دو نویسنده مسئول یا بیشتر چاپ شده است و یا در حال چاپ است، حداکثر تا تاریخ 21/11/1399 مهلت دارند در خواست خود را کتبا به مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال نمایند.

یادآور می شود درخواست هایی که پس از این تاریخ ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.