سمت سازمانی مدیر پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:  علیرضا مؤذن

مدرک تحصیلی دکتری ریاضی

شماره تماس داخلی: 138

پست الکترونیک : ar.moazzen@kub.ac.ir

سمت سازمانی کارشناس پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:  سعیده دولخانی

مدرک تحصیلی کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

شماره تماس داخلی: 108

پست الکترونیک : s_dolkhani@yahoo.com

 

فرآیندها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
درخواست شرکت در کنفرانس خارجی دانلود (279.5k)
عضویت در مجامع دانلود (307.3k)
درخواست طرح پژوهشی درون دانشگاهی دانلود (320.4k)
درخواست شرکت در کنفرانس داخلی دانلود (294.5k)
درخواست خرید از محل پژوهانه دانلود (270.6k)
درخواست تشویقی مقالات دانلود (310.3k)
درخواست اختتام طرح پژوهشی درون دانشگاهی دانلود (316.0k)
خرید از محل پژوهانه دانلود (309.3k)
پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس داخلی و خارجی دانلود (310.6k)