فهرست نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  فهرست نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

فهرست نشریات ISC

فهرست نشریات ISC

اعتبارسنجی نشریات

 

الف) نشریه داخلی: 

   نشریه معتبر داخلی، نشریه‌ای است که از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزه‌های علمیه اعتبار علمی- پژوهشی یا علمی-ترویجی کسب نموده باشد  و در عین حال در فهرست نشریه های داخلی لغو اعتبار شده  قرار نداشته باشد. 

- فهرست نشریه های معتبر و لغو اعتبار شده وزارت علوم توسط دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور منتشر می‌گردد و در وبگاه Journals.msrt.ir در دسترس می باشد. فایل pdf  این فهرست، ماهانه توسط این معاونت به دانشکده ها ارسال می گردد. 

- فهرست نشریه های معتبر علوم پزشکی توسط دبیرخانه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور منتشر می گردد و در وبگاه http://journals.research.ac.ir/  در دسترس می باشد. 

 

ب) نشریه خارجی: 

   نشریه معتبر خارجی، نشریه‌ای است که  در یک  پایگاه استنادی معتبر بین‌المللی WOS-Core Collection یا Scopus و یا پایگاه تخصصی تایید شده نمایه شده باشد و  در عین حال در فهرست نشریه‌های نامعتبر خارجی قرار نداشته باشد. 

-  دسترسی به نشریه های WOS-Core Collection و Scopus و فهرست نمایه های تخصصی تایید شده از طریق وبگاه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با نشانی vpr.um.ac.ir امکان پذیر است.

 -  نشریه معتبر خارجی که در فهرست JCR  قرار گرفته باشد دارای امتیاز پژوهشی بیشتری بوده و تأکید می گردد انتخاب این نشریه ها در اولویت قرار گیرد.

 پ) اعتبارسنجی سایر نشریه ها توسط "کارگروه اعتبار سنجی نشریه های علمی" که در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مستقر می باشد، صورت می‌گیرد.